Tượng Chúa Chịu Nạn Đá Tự Nhiên Nguyên Khối

    Tượng Chúa chịu nạn, chúa Chịu đóng đinh trên cây thập tự vì tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Không có tình yêu nào cao trọng bằng tình yêu của người chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Xin Chúa soi sáng cho mỗi ngày chúng con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành ban cho chúng con!